Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal en onlosmakelijk onderdeel van alle Overeenkomsten gesloten door Bruno Guerra.

Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer: Bruno Guerra, gevestigd te ‘s – Gravenhage en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62076434;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit of jegens wie Opdrachtnemer enige(rechts-)handeling verricht;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;

Opdracht: iedere Opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Opdracht;

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal en onlosmakelijk onderdeel van alle Overeenkomsten gesloten door Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

3. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden vervangen worden door (een) nieuwe bepaling(en) die wat betreft de inhoud zoveel mogelijk met het doel

4. Indien er tussen partijen een Overeenkomst wordt gesloten waarin tegenstrijdigheden met deze Algemene Voorwaarden voorkomen prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

Artikel 3 De overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging, met daarin het aanbod, op enigerwijze wordt aanvaardt en schriftelijk bevestigd wordt aan Opdrachtnemer.

2. Er komt tevens een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tot stand indien er in samenspraak reeds uitvoeringshandelingen ter zake van de Opdracht worden uitgevoerd.

3. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het in de 0opdrachtbevestiging opgenomen aanbod, dan is Opdrachtnemer daar niet aan gebonden.

4. Een aanbod danwel offerte verstuurd aan de Opdrachtgever zijn geldig voor de duur van veertien dagen na verzending.

5. De opdrachtbevestiging bevat een korte weergave van de bevestiging van de Opdracht alsmede eventuele aanvullende afspraken.

6. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor aanvullende of vervolgopdrachten.

7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden(en) een opdracht te weigeren.

8. Wijzigingen of en/of aanvullingen in een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd aan de Opdrachtgever en gelden nimmer van rechtswege voor aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 4 Offertes en aanbiedingen

1. De aangeboden Producten mogen zowel door natuurlijke als rechtspersonen worden afgenomen.

2. De door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

3. Opdrachtnemer is slechts gehouden aan een offerte indien de aanvaarding daarvan schriftelijk is bevestigd en de aanbetaling van 40% van het totaalbedrag verricht is door de Opdrachtgever op de wijze zoals door Opdrachtnemer aangegeven is.

4. Offertes en aanbiedingen gelden niet van rechtswege voor aanvullende/toekomstige Opdrachten.

5. Indien er sprake is van een vergissing betreft de prijzen die weergegeven zijn in de aanbieding/offerte, is Opdrachtnemer nimmer verplicht uitvoering te geven aan de daaruit voortvloeiende Opdracht(en).

6. De Opdrachtgever kan nimmer rechten ontlenen aan een situatie die voortvloeit uit een (kennelijke) vergissing zoals bedoeld in het voorgaande lid.

Artikel 5 Uitvoering en levering van de Opdracht

1. De door Opdrachtnemer aangeboden diensten worden naar beste inzicht uitgevoerd en conform de eisen van goed vakmanschap.

2. Opdrachtnemer streeft te allen tijde naar het behalen van het meest bruikbare resultaat zonder te garanderen dat het gewenste resultaat daardoor bereikt wordt.

3. Indien er een Overeenkomst tot stand komt tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever houdt dat tevens in dat de Opdrachtgever instemt dat Opdrachtnemer derde(n) mag inschakelen daar waar nodig is ter uitvoering van de Opdracht.

4. Indien er sprake is van inschakeling van derde(n) conform voorgaande lid aanvaardt de Opdrachtgever daarmee tevens de eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derde(n) (mede namens Opdrachtnemer).

5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(en), behoudens opzet of (grove) schuld van Opdrachtnemer.

6. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden door Opdrachtnemer geen rechten ontlenen. De Uitvoering van de Opdracht geschiedt enkel ten behoeve van de Opdrachtgever.

7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen vordering van derden die stellen schade te hebben geleden door of verbandhoudend met de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.

8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren in de door hem verleende diensten ingeval het overeengekomen na overleg of op verzoek van de Opdrachtgever wordt veranderd.
9. Indien er een levertermijn met de Opdrachtgever wordt overeengekomen wordt dit schriftelijk vastgelegd.

10. Een schriftelijk vastgelegde levertermijn geldt nimmer als een fatale levertermijn. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertermijn.

11. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing indien door toedoen van (een) derde(n), die ingeschakeld is/zijn ter uitvoering van de Opdracht, overschrijding van de levertermijn plaatsvindt.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Bezwaren tegen de hoogte van factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Wanneer de Opdrachtgever niet heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de Opdrachtgever éénmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan Opdrachtnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening van de openstaande rekening.

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Opdrachtgever.

5. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

6. Wanneer er niet vooraf een tarief is afgesproken en er dus sprake is van geen vast honorarium, zal het honorarium op basis van nacalculatie worden vastgesteld. De vaststelling van dat honorarium geschied aan de hand van het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer.

7. Betaling van een factuur dient binnen veertien dagen te geschieden op de wijze zoals Opdrachtnemer heeft aangegeven.

8. De termijn genoemd in het voorgaande lid geldt als een fatale termijn.

Artikel 7 Prijswijziging

1. Bruno Guerra is bevoegd desgewenst prijsverhogingen door te voeren.

2. Wanneer Opdrachtgever niet akkoord gaat met een prijswijziging komt hem het recht toe de opdracht schriftelijk op te zeggen met in achtneming van de gebruikelijke opzegtermijn.

3. Deze Algemene Voorwaarden mogen op ieder moment gewijzigd worden door Bruno Guerra.

Artikel 8 Intellectueel eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten voortkomend uit de door Opdrachtnemer verleende diensten komen exclusief en geheel toe aan Opdrachtnemer.

2. De Opdrachtgever erkent de rechten zoals genoemd in het voorgaande lid en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

3. Alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht opgemaakte rapportages, adviezen, documenten en (geoptimaliseerde) pagina’s blijven eigendom van Opdrachtnemer.

4. Na afloop/opzegging van de overeenkomst behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de Opdrachtgever te verzoeken de geleverde dienst waaronder bijvoorbeeld documenten aan hem terug te zenden.

5. Indien de Opdrachtgever nalaat om tegemoet te komen aan het verzoek van Opdrachtnemer zoals bedoeld in het voorgaande lid verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 2000,-.

6. Het is de Opdrachtgever verboden om vertrouwelijke informatie te delen met derden zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

7. Opdrachtgever vrijwaart Bruno Guerra voor alle aanspraken van derden wat betreft intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het publiceren van teksten, afbeeldingen en dergelijke verstrekt door Opdrachtgever.

Artikel 9 Contractsduur, opzegging en ontbinding

1. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

2. Anders dan een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is de overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzegbaar behoudens hetgeen bepaald is in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

3. De Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van die periode stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het einde van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van drie maanden opzegtermijn.

4. In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement of indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan zijn of haar verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst kan Opdrachtnemer de Overeenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding van welke aard dan ook onverminderd de aan hem toekomende rechten, (gedeeltelijk) ontbinden danwel de verdere uitvoering van de werkzaamheden opschorten.

5. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het voorgaande lid is de Opdrachtgever alle kosten direct verschuldigd van de resterende duur van de Overeenkomst.

6. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor aanvullende of vervolgopdrachten.

7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden(en) een opdracht te weigeren.

8. Wijzigingen of en/of aanvullingen in een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd aan de Opdrachtgever en gelden nimmer van rechtswege voor aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 10 Overmacht

1. Naast hetgeen onder overmacht wordt verstaan in de wet en jurisprudentie, wordt in deze Algemene Voorwaarden onder overmacht in ieder geval verstaan alle oorzaken (voorzien danwel onvoorzien) die van buitenaf komen waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen maar waardoor Opdrachtnemer zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet na kan komen.

2. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen.

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien die situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtnemer gehouden aan diens verplichtingen jegens Opdrachtgever tot aan dat moment te voldoen. Opdrachtnemer is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 11 Privacy en geheimhouding

1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle door Opdrachtgever verschafte informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming enige informatie aan derden verschaffen.

3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

4. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de verplichtingen op grond van dit artikel van kracht.

Artikel 12 Klachten

1. Klachten over de dienstverlening van Opdrachtnemer dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen zeven dagen na afronden van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft kenbaar gemaakt te worden.

2. Na het verstrijken van de termijn als genoemd in artikel 12.1 wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen van Opdrachtnemer geaccepteerd te hebben.

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever nimmer op.

4. Opdrachtnemer reageert binnen veertien dagen op een door Opdrachtgever ingediende klacht.

5. Partijen zullen zich ten allen tijde inspannen om ieder geschil in onderling overleg te beslechten alvorens zich tot een rechter te wenden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever voor de betreffende Overeenkomst heeft betaald aan Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

3. Opdrachtnemer sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of de diensten door Opdrachtgever.

4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte (gevolg)schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn eventuele ondergeschikten.

Artikel 14 Opschorting en opzegging

1. Opdrachtnemer is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Opdrachtnemer en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.

3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

4. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

5. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de Declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald Voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terug betaald worden.

6. Mocht er sprake zijn van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daaruit vloeit geen enkele verplichting aan de zijde van Opdrachtnemer van betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen die Opdrachtnemer op de Opdrachtgever heeft zijn in dat verband onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter opeisbaar.

Artikel 15 Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na drie maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Toepasselijk recht

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Kantonrechter, tenzij het geschil niet binnen de competentie van de Kantonrechter valt.

3. Alvorens partijen een geschil aan de Kantonrechter voorleggen, moeten partijen eerst trachten het geschil in der minne op te lossen. Indien dat niet slaagt, zijn partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de Kantonrechter. De kosten voor bemiddeling zullen door de partij die meent dat er een geschil bestaat worden betaald.